Odstąpienie od umowy

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Salonikowi Jubilerskiemu Unico oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego lub w Saloniku Jubilerskim Unico, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z poniższym formularzem:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Salonik Jubilerski Unico

ul. 3 Maja 4

59-100 Polkowice

info@bizuteria-unico.pl

Ja ………………………. (proszę podać imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w ramach Serwisu Salonik Jubilerski Unico
Data zawarcia umowy to: ____________
Imię i Nazwisko: _________ _________
Login Sklepu Internetowego: _____________________

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego lub w Saloniku Jubilerskim Unico, nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient może zwrócić Towar w Salonie Jubilerskim Unico lub do Sklepu Internetowego pod następujący adres: Salonik Jubilerski Unico, ul. 3 Maja 4, 59-100 Polkowice.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Salonik Jubilerski Unico zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia do Saloniku Jubilerskiego Unico oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Salonik Jubilerski Unico może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie według wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego w ust.1, powyżej