Regulamin sklepu

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego Salonik Jubilerski Unico, działającego pod adresem: www.bizuteria-unico.pl („Serwis”), prowadzonego przez Salonik Jubilerski Unico Ewa Chmielewska z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3 Maja 4, 59-100 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem:  NIP: 692-117-86-64, REGON: 390790534.

 

SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca Saloniku Jubilerskiego Unico, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Serwis – serwis internetowy Salonik Jubilerski Unico, działający pod adresem: www.bizuteria-unico.pl

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary oraz rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie.

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonać jego rezerwacji w oznaczonym Salonie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Salonikiem Jubilerskim Unico a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

 

1. REJESTRACJA W SERWISIE.

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;

b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;

c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

2. JAK DOKONYWAĆ ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:

a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;

b. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Saloniku Jubilerskiego Unico z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Salonik Jubilerski Unico m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

4. Salonik Jubilerski Unico zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Salonik Jubilerski Unico potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

7. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonie, z wyłączeniem przypadku gdy Klient dokonuje zakupu Towarów w Salonie w wyniku rezerwacji Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym obejmuje Koszty dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru przesyłki międzynarodowej. 

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl, payu.pl;

b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu dotpay.pl, payu.pl;

c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera, z zastrzeżeniem 3 ust. 3 poniżej;

d. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

4. W przypadku rezerwacji Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zapłata ceny sprzedaży Towarów następuje w Salonie.

5. Salonik Jubilerski Unico dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

7. Po dokonanym zakupie Klient zostanie poinformowany o zmianie statusu zamówienia (wymienione poniżej) drogą elektroniczną lub telefonicznie.

·                       Oczekujące – zamówienie jest w trakcie przyjęcia.

·                       Zaakceptowane – oznacza że Sprzedający przyjął zamówienie od Kupującego i jest w trakcie realizacji.

·                       Zrealizowane – świadczy o tym że Państwa zamówienie zostało wysłane.

·                       Anulowane – oznacza że zamówienie zostało anulowane .

 

4. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi od 24 godzin do 21 dni roboczych, z tym obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych, który w pewnych przypadkach może ulec wydłużeniu. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;

b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

6. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Saloniku Jubilerskiego Unico.

O zwrotnym przekazaniu Towaru do Saloniku Jubilerskiego Unico Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

7. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

8. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

9. Salonik Jubilerski Unico zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.  

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Salonikowi Jubilerskiemu Unico oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego lub w Saloniku Jubilerskim Unico, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z poniższym formularzem:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Salonik Jubilerski Unico

ul. 3 Maja 4

59-100 Polkowice

info@bizuteria-unico.pl

Ja ………………………. (proszę podać imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w ramach Serwisu Salonik Jubilerski Unico
Data zawarcia umowy to: ____________
Imię i Nazwisko: _________ _________
Login Sklepu Internetowego: _____________________

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego lub w Saloniku Jubilerskim Unico, nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient może zwrócić Towar w Salonie Jubilerskim Unico lub do Sklepu Internetowego pod następujący adres: Salonik Jubilerski Unico, ul. 3 Maja 4, 59-100 Polkowice.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Salonik Jubilerski Unico zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia do Saloniku Jubilerskiego Unico oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Salonik Jubilerski Unico może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie według wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego w ust.1, powyżej 

 

6. REKLAMACJE.

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:

Salonik Jubilerski Unico

ul. 3 Maja 4

59-100 Polkowice

b) przesłane na adres e-mail: info@bizuteria-unico.pl

lub

c) złożone osobiście w: Salonie Jubilerskim Unico, ul. 3 Maja 4, 59-100 Polkowice

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 

7. NEWSLETTER.

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamowienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedazy, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

1. Sklep posługuje się plikami Cookies.

2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018r

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

10. DANE KONTAKTOWE.

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Salonikiem Jubilerskim Unico w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

Salonik Jubilerski Unico

ul. 3 Maja 4

59-100 Polkowice

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 693 588 995

c) za pośrednictwem e-mail: info@bizuteria-unico.pl